Trên thị trường có hai loại từ điển phổ biến: đơn ngữ Anh – Anh và song ngữ Anh – Việt. Từ điển đơn ngữ (monolingual dictionary) Anh – Anh chú thích và giải nghĩa hoàn toàn bằng tiếng Anh. Từ...