Bài 1. Bảng chữ cái tiếng Anh

Hôm nay chúng ta bắt đầu bài đầu tiên trong loạt bài Tiếng Anh cho người mới bắt đầu. Đây là loạt bài học dành cho những người hoàn toàn mới bắt đầu học tiếng Anh có thể tập làm quen với ngôn ngữ một cách có hệ thống với nội dung được chọn lọc phù hợp.

Để học tốt bạn nên hiểu mục tiêu của bài học, nắm rõ nội dung, sau đó nghe và lặp lại với các video bên dưới và thực hành thêm gợi ý nếu cần.

Bài học này giúp bạn làm quen với Bảng chữ cái tiếng Anh.

Mục tiêu:

  • Nắm rõ cách đánh vần bảng chữ cái tiếng Anh
  • Đánh vần được tên của bạn khi có người hỏi

Nội dung:

There are 26 letters in the English alphabet.
/Có 26 chữ cái trong tiếng Anh

There are 5 vowels: A, E, I, O and U
/Có 5 nguyên âm: A, E, I, O và U

The rest of the letters are consonants.
/Các chữ cái còn lại là phụ âm

Practise reading the letters out loud:
/Thực hành đọc to các chữ cái:

Capital letters (upper case letters):
/Chữ viết hoa:

A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

Small letters (lower case letters):
/Chữ viết thường:

a b c d e f g h i
j k l m n o p q r
s t u v w x y z

Để yêu cầu bạn đánh vần tên, người ta có thể hỏi:

Video:

Listen and repeat/ Hãy nghe và lặp lại:

Alphabet song/ Bài hát về bảng chữ cái:

Lyrics/ Lời:

A-B-C-D-E-F-G,
H-I-J-K-LMNO-P,
Q-R-S; T-U-V,
W; X; Y and Z!
Now I know my ABCs;
Next time won’t you sing with me?

Another song/ Một bài hát khác

More practice/ Thực hành thêm:

  1. Bảng chữ cái tiếng Anh
  2. Alphabet, vowels and consonants
  3. The alphabet
  4. Learning English – English Alphabet

Hãy kết nối với page dành riêng cho loạt bài này tại địa chỉ fb.com/TiengAnhChoNguoiMoiBatDau.

4 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.