Câu chuyện Tờ 20 đô-la

Va vấp trong cuộc đời làm cho chúng ta trưởng thành, mạnh mẽ và nghị lực hơn. Bất kể điều gì đã, đang và sẽ xảy ra, bạn sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình. Câu chuyện của một diễn giả nổi tiếng về tờ tiền 20 dollar là một bài học đáng suy ngẫm như thế.

Tờ 20 USD Mỹ

The $20.00 bill

A well-known speaker started off his seminar by holding up a $20 bill. In the room of 200, he asked. “Who would like this $20 bill?”

Hands started going up. He said, “I am going to give this $20 to one of you – but first, let me do this.”

He proceeded to crumple the 20 dollar note up. He then asked. “Who still wants it?” Still the hands were up in the air.

“Well,” he replied, “what if I do this?” He dropped it on the ground and started to grind it into the floor with his shoe. He picked it up, now crumpled and dirty. “Now, who still wants it?”

Still the hands went into the air.

“My friends, you have all learned a very valuable lesson. No matter what I did to the money, you still wanted it because it did not decrease in value. It was still worth $20.”

“Many times in our lives, we are dropped, crumpled, and ground into the dirt by the decisions we make and the circumstances that come our way. We feel as though we are worthless; but no matter what happened or what will happen, you will never lose your value.

Dirty or clean, crumpled or finely creased, you are still priceless to those who love you. The worth of our lives comes, not in what we do or who we know, but by …WHO WE ARE.

You are special – don’t ever forget it.”

Author unknown

Tờ 20 đô-la

Một diễn giả nổi tiếng bắt đầu buổi nói chuyện bằng cách đưa ra tờ 20 đô-la. Trong khán phòng 200 người, ông ta hỏi, “Ai muốn lấy tờ 20 đô-la này?”

Những bàn tay bắt đầu đưa lên. Ông ta nói, “Tôi sẽ cho một người trong số các bạn tờ 20 đô-la này, nhưng trước tiên để tôi làm việc này đã.”

Ông ta nhàu nát tờ tiền 20 đô-la. Sau đó ông hỏi, “Ai vẫn muốn nhận nó?” Vẫn còn những bàn tay giơ lên.

“Được,” ông ta trả lời, “Nếu tôi làm điều này thì sao?” Ông thả tờ tiền xuống sàn nhà và bắt đầu chà bằng giầy. Ông nhặt lên, lúc này giờ nó nhàu nát và dơ bẩn. “Bây giờ, ai vẫn còn muốn nó chứ?”

Vẫn còn những bàn tay đưa lên.

“Các bạn thân mến, các bạn đã học được một bài học rất giá trị. Bất kể tôi đã làm gì với tờ tiền, bạn vẫn muốn có nó bởi vì giá trị nó không giảm. Nó vẫn là 20 đô-la.”

“Nhiều lần trong cuộc đời, chúng ta bị bỏ rơi, bị nhàu nặn, và bị nghiền thành bụi bẩn bởi những quyết định mà chúng ta tạo ra và bởi những hoàn cảnh xảy đến chúng ta. Chúng ta cảm thấy dường như mình vô dụng; nhưng bất kể điều gì đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra, bạn sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình.

Dơ hay sạch, nhàu hay thẳng, bạn vẫn vô giá đối với những người yêu thương bạn. Giá trị cuộc sống chúng ta không phải ở những gì chúng ta làm hoặc những người chúng ta quen biết mà ở chỗ chúng ta là ai.

Bạn thật đặc biệt – đừng bao giờ quên điều đó.”

Vocabulary:
– seminar (n) /ˈsemɪnɑː(r)/: Hội thảo, buổi nói chuyện
– crumple (v) /ˈkrʌmpl/: Vò, nhàu
– circumstance (n, usually plural) /ˈsɜːkəmstəns/: Hoàn cảnh
– worthless (adj) /ˈwɜːθləs/: Vô giá trị, không giá trị

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.