Category: Viết tiếng Anh

Bạn có cảm thấy thất vọng khi phải viết bằng tiếng Anh không? Mọi người thường nói rằng viết bằng tiếng Anh rất khó. Tại sao? Bởi vì bạn cần biết rất nhiều từ vựng và cách xây dựng câu trong tiếng Anh để diễn đạt ý tưởng của bạn. Sau đó, mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy lỗi chính tả và ngữ pháp của bạn.